Сайтка кириу

Шаҳардаги демографик ҳолат ва бандлик

Шаҳардаги демографик ҳолат ва бандлик

 

Дастлабки маълумотларга кўра, 2019 йилнинг 1 январ ҳолатига шаҳар доимий аҳолиси сони 315,1 минг кишини ташкил қилди ва йил бошидан 4,2 минг кишига ёки 101,4 фоизга кўпайди. 2018 йил январ-декабрида миграция сальдоси, дастлабки маълумотларга кўра  -269 кишини ташкил қилди.

2018 йил январ-декабрида аҳолининг табиий ҳаракати

 

 

 

киши

ҳар 1000 кишига

2017 й. 2018 й.1) ўсиш,
камайиш
2017 й. 2018 й.1)
           
Туғилганлар 5499 5811 312 17,8 18,6
Ўлганлар 1451 1370 -81 4,7 4,4
шу жумладан: бир ёшгача болалар 168 127 -41 29,5[1]) 22,92)
Табиийўсиш 4048 4441 393 13,1 14,2
Кўчиб келганлар 3070 3303 233 х х
Кўчиб кетганлар 3610 3572 -38 х х
Миграция сальдоси -540 -269 х х х
Никоҳлар 1904 2151 247 6,2 6,9
Ажралишлар 291 331 40 0,9

1,1

 

Туғилиш даражаси. 2018 йил январ-декабрида туғилганлар сони 5811 кишини ташкил қилди ва 2017 йилнинг шу даврига (5499 киши) нисбатан 312кишига ёки 5,7 фоизга кўпайди. Туғилиш коэффициенти мос равишда 18,6 промиллени ташкил қилди ва 2017 йилнинг шу даврига (17,8 промилле) нисбатан 0,8 промиллега  кўпайди.

Ўлим даражаси. 2018 йилнинг январ-декабрида ўлганлар сони
1370 кишини ташкил қилди ва 2017 йилнинг шу даврига (1451 киши) нисбатан
81 кишига кам ёки 94,4 фоизни ташкил қилди. Мос равишда ўлим коэффициенти
4,4 промиллени ташкил қилди (2017 йил январь-декабрида – 4,7 промилле).

 

 

 

 

2018 йил январ-декабрда ўлим сабаблари бўйича ўлганлар сони  (жамига нисбатан фоиз ҳисобида)

Дастлабки маълумотларга кўра, 2018 йилнинг январ-декабрида бир ёшга тўлмаган 127 та болалар ўлими кузатилди. Болалар ўлими коэффициенти
22,9 промиллени ташкил қилди (2017 йилнинг мос даврида 29,5 промилле).

 

2018 йил январ-декабрда ўлим сабаблари бўйича бир
ёшгача ўлган болалар сони
(жамига нисбатан фоиз ҳисобида)

Никоҳлар ва ажралишлар. 2018 йил январ-декабрида
ФҲДЁ органларида 2151 та никоҳлар ва 331 та ажралишлар рўйхатга олинди. Минг аҳолига нисбатан 6,9 та никоҳ (2017 йилнинг тегишли даврида – 6,2 та) ва
1,1 та ажралишлар (2017 йилнинг тегишли даврида – 0,9 та) тўғри келди.

Миграция. Дастлабки маълумотларга кўра, 2018 йилнинг январ-декабр ойларида шаҳарга кўчиб келганлар сони 3303 кишини, шу давр мобайнида кўчиб кетганлар сони эса 3572 кишини ташкил қилди. Миграция қолдиғи -269 кишига (2017 йилнинг шу даврида  -540 киши) тенг бўлди.

 

2018 йил декабр ойи учун шаҳар бўйича ҳисобланган ўртача номинал иш ҳақи 2981805,2 сўмни ташкил қилди.

2018 йил январ-декабрда бандликка кўмаклашувчи марказига ишга жойлаштиришда ёрдам беришни сўраб, 4393 нафар фуқаро мурожаат қилди. Бандликка кўмаклашувчи марказига ишга жойлаштиришда ёрдам беришни сўраб мурожаат этган фуқароларнинг 169 нафарига (2017 йил январ-декабр – 81 нафар) ишсизлик нафақаси ажратилган.

Бандликка кўмаклашувчи марказига мурожаат қилган фуқаролардан
2836  нафари (барча мурожаат этганларнинг 64,6 фоизи) ишга жойлаштирилди.

 

2018 йил январ-декабр ойларида бандликка кўмаклашувчи марказларга мурожаат қилган ва ишга жойлаштирилган фуқаролар сони

 

 

 

 

Нукус шаҳар статистика

бўлими бошлиғи                                       А.Ибраймов

Қаладағы демографиялық жағдай ҳамде бантлик

 

Дәслепки мағлыўматларға көре, 2019 жылдың 1 январь ҳалатына қаланың турақлы халық саны 315,1 мың адамды қурады ҳәм жыл басында 4,2 мың адамға ямаса 101,4 пайызға көбейди. 2018 жыл январь-декабрде миграция сальдосы, дәслепки мағлыўматларға көре – 269 адамды қурады.

2018 жыл январь-декабрде халықтың тәбиий ҳәрекети

 

 

адам

ҳәр 1000адамға

2017 ж. 2018 ж.1) өсиў,
кемейиў
2017 ж. 2018 ж.1)
           
Туўылғанлар 5499 5811 312 17,8 18,6
Өлгенлер 1451 1370 -81 4,7 4,4
соннан:бир жасқа шекемги балалар 168 127 -41 29,52) 22,22)
Табийийөсиў 4048 4441 393 13,1 14,2
Көшип келгенлер 3070 3303 233 х х
Көшип кеткенлер 3610 3572 -38 х х
Миграция сальдосы -540 -269 х х х
Некеденөткенлер 1904 2151 247 6,2 6,9
Некеденажрасқанлар 291 331 40 0,9

1,1

Туўылыў дәрежеси. 2018 жыл январь-декабрде туўылғанлар саны
5811адамды қурады ҳәм 2017 жылдың усы дәўирине (5499 адам)салыстырғанда 312 ға коп ямаса 5,7  пайызды көбейди. Туўылыў коэффициенти тийисли түрде
18,6 промиллени қурады ҳәм 2017 жылдың усы дәўиринде
(17,8 промилле) салыстырғанда 0,8 промиллеге кобейди.

Өлим дәрежеси. 2018 жылдың январь-декабринде өлгенлер саны
1370 адамды қурады ҳәм 2017 жылдың усы дәўирине (1451 адам) салыстырғанда
81 адамға кемейди ямаса 94,4 пайызды қурады. Тийисли түрде өлим коэффициенти
4,4 промиллени қурады (2017 жыл январь-декабринде– 4,7 промилле).

2018 жыл январь-декабрде өлим себеплери бойынша өлгенлер саны
(жәминесалыстыргандапайыз есабында)

Дәслепки мағлыўматларға көре, 2018 жылдың январь-декабринде бир жасқа толмаған 127 балалар өлими гүзетилди. Балалар өлими коэффициенти
22,9 промиллени курады (2017 жылдың усы дәўиринде 29,5 промилле).

2018 жыл январь-декабрде өлим себеплери бойынша бир
жасқа шекемги өлген балалар саны
(жәминесалыстырғандапайыз есабында)

Некеден өткенлер ҳәм ажрасыўлар. 2018 жыл январь-декабрде
ПХАЖ органларында 2151 некеден өткенлер ҳәм 331 ажырасыўлар дизимге алынды. Мың халыққа салыстырғанда 6,9 неке (2017 жылдың тийисли дәўиринде – 6,2) ҳәм 1,1 ажырасыўлар (2017 жылдың тийисли дәўиринде – 0,9) туўры келди.

Миграция. Дәслепки мағлыўматларға көре, 2018 жылдың январь-декабрь айларында қалага көшип келгенлер саны 3303 дамды, есабат дәўиринде көшип кеткенлер саны болса 3572 адамды қурады. Миграция қалдығы -269  адамға (2017 жылдын сол дәўринде  -540 адам) тең болды.

2018 жыл декабрь айы ушын қала бойынша есапланған орташа номинал ис ҳақы 2981805,2 сўмды қурады.

2018 жыл январь-декабрде бәнтликке көмеклесиў орайына жумысқа жайластырыўда жәрдем бериўди сорап 4393 пуқара  мүрәжат қылды. Бәнтликке көмеклесиў орайына жумысқа жайластырыўда  жәрдем бериўди сорап мүрәжат еткен пуқаралардан 169 адамға (2017 жыл январь-декабрде – 81 адам) жумыссызлық напақасы ажратылған.

Бәнтликке көмеклесиў орайына мүрәжат қылған пуқаралардан
2836 адам (бәрше мүрәжат еткенлердиң 64,6 пайызы) жумысқа жайластырылды.

 

Январь-декабрь айларында бәнтликке көмеклесиўши орайларға мүрәжат қылған ҳәм жумысқа жайластырылған пуқаралар саны

 

 

Нөкисқалалық статистика

бөлими баслығы                                                               А.Ибраймов

 

 

 

1)дастлабки маълумот

[1] ) 1000 туғилганларга нисбатан

1)дәслепки мағлыўмат

2)1000 туўылғанларға салыстырғанда