Сайтка кириу

Нукус шаҳридаги корхона ва ташкилотларнинг демографияси

 

Нукус шаҳридаги корхона ва ташкилотларнинг демографияси

 

Корхоналар ва ташкилотлар ягона давлат регистри маълумотларига кўра, шахар бўйича 2019 йилнинг 1 январ ҳолатига рўйхатга олинган юридик шахслар сони 5139 тани ташкил қилиб, шундан 5028 таси ёки 97,8 фоизи фаолият кўрсатмоқда.

Иқтисодий фаолият турлари бўйича рўйхатга олинган корхона ва ташкилотларнинг асосий қисми савдо 1165 та (22,7 фоиз), қурилиш 986 та (19,2 фоизи) саноат 468 та (9,1 фоизи)соҳаларига, яшаш ва овқатланиш бўйича хизматларга 370 та(7.2 фоизи)  тўғри келади.

 

2019 йилнинг 1 январ ҳолатига иқтисодий фаолият турлари бўйича рўйхатга олинган ҳамда фаолият кўрсатаётган
корхона ва ташкилотлар сони

 

 

Рўйхатга
олинганлар
Фаолият
кўрсатаётганлар
бирлик якунганисбатанфоизда бирлик якунганисбатанфоизда

       

Жами

5139 100,0 5028 100,0
шу жумладан:        
қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги 118 2,3 117 2,3
саноат 468 9,1 463 9,2
қурилиш 986 19,2 973 19,4
савдо 1165 22,7 1146 22,8
ташиш ва сақлаш 345 6,7 339 6,7
яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар 370 7,2 364 7,2
ахборот ва алоқа 161 3,1 154 3,1
соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар кўрсатиш 121 2,4 121 2,4
бошқа турдаги хизматлар кўрсатиш 1405 27,3 1351 26,9

Рўйхатга олинган корхоналар умумий сонининг 83,3 фоизи тижорат,                  16,6 фоизи нотижорат ташкилий-ҳукуқий шаклидаги корхоналарни ташкил этди.

Рўйхатга олинган тижорат корхоналарнинг умумий сонидан 3376 тасини маъсулияти чекланган жамиятлари, 687 тасини хусусий корхоналар, 124 тасини оилавий  корхоналар, 103 таси бошқа корхоналар улушига тўғри келди.

 

 

Рўйхатга олинган тижорат ташкилотлари — юридик шахслар ташкилий ҳуқуқий шакллари


      (
1 январ ҳолатига, умумий сонига нисбатан фоиз ҳисобида)

 

2018 йил январ-декабрида жами 859 та янги корхона ва ташкилотлар рўйхатга олинган. Иқтисодий фаолият турлари бўйича янги рўйхатга олинган корхона
ва ташкилотларнинг 193 таси (22,5 фоизи) савдо, 252 таси (29,3 фоизи) қурилиш, 114 таси (13,3 фоизи) саноат ва 50 таси (5,8 фоизи) яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар соҳаларига тўғри келади.

Корхоналар ва ташкилотлар ягона давлат регистри маълумотлари бўйича, 2019 йил 1 январ ҳолатига 5139 та субъект – юридик шахслар рўйхатга олинган бўлиб, бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 109,8 фоизга ошган. Шунингдек, 2018 йил январ-декабр ойларида жами 859 та субъект янгидан ташкил топган ҳамда 375 та субъект тугатилган ушбу кўрсаткичлар ўтган йилга нисбатан мос равишда 139 ва 79,4 фоизни ташкил этди.

Шаҳар бўйича рўйхатга олинган корхона ва ташкилотларнинг 4249 тасини микрофирма ва кичик корхоналар ташкил этиб, уларнинг 4175 таси (жами рўйхатга олинган микрофирма ва кичик корхоналарнинг 98,3 фоизи) фаолият кўрсатмоқда. Шунингдек, 2018 йил январ-декабр ойларида шахар бўйича 752 та микрофирма ва кичик корхоналар янгидан ташкил этилди ва 339 таси тугатилди.

 

 

 

1 январ ҳолатига рўйхатга олинган, янгидан ташкил этилган ва тугатилган кичик корхона ва микрофирмалар (фермер ва деҳқон хўжаликларисиз, бирлик)

 

 

2019 йил 1 январ ҳолатига шаҳар бўйича 22 та чет эл инвестициялари киритилган корхоналар рўйхатга олинган бўлиб, барчаси фаолият юритаяпти.

 

1 январ ҳолатига рўйхатга олинган, янгидан ташкил этилган ва тугатилган чет эл инвестицияси иштирокидаги корхоналар сони, бирлик

 

 

 

 

 

 

 

Нукус шаҳар статистика

бўлими бошлиғи                                                  А.Ибраймов

 

Нөкис қаласындағы кархана ҳам шөлкемлердиң демографиясы

 

Кәрханалар ҳәм шөлкемлердиң бирден-бир мәмлектлик регистри мағлыўматларына көре, қала бойынша 2019 жылдың 1 январь ҳалатына дизимге алынған юридикалық тәреплер саны 5139 ды қурап, соннан 5028 бирлиги ямаса 97,8 пайызы ҳәрекет етпекте.

Экономикалық хызмет түрлери бойынша дизимге алынған кәрхана ҳәм шөлкемлердиң тийкарғы бөлеги саўда 1165 бирлик (22,7 пайызы), қурылыс  986  бирлик (19,2  пайызы), санаат 468 бирлик (9,1 пайызы), жасаў ҳәм аўқатланыў бойынша хызметлер 370 бирлик(7,2 пайызы) тараўларына туўра келеди.

2019 жылдың 1 январь ҳалатына экономикалық хызмет түрлери бойынша дизимге алынған ҳәмде ҳәрекет етип турған
кәрхана ҳәм шөлкемлер саны

 

Дизимгеалынғанлар

Ҳәрекететиптурғанлар
бирлик Жәмигесалыстырғандапайызда бирлик Жәмигесалыстырғандапайызда

       

Жәми

5139 100,0 5028 100,0
соннан:        
аўыл, тоғай ҳәм балық хожалығы 118 2,3 117 2,3
санаат 468 9,1 463 9,2
қурылыс 986 19,2 973 19,4
саўда 1165 22,7 1146 22,8
тасыў ҳәм сақлаў 345 6,7 339 6,7
жасаў ҳәм аўқатланыў бойынша хызметлер 370 7,2 364 7,2
мәлимлеме ҳәм байланыс 161 3,1 154 3,1
ден саўлықты сақлаў ҳәм социаллық хызметлер көрсетиў 121 2,4 121 2,4
басқа түрдеги хызметлер көрсетиў 1405 27,3 1351 26,9

 

 

 

 

Дизимге алынған кәрханалар улыўма санының 83,4 пайызын коммерциялық кәрханалар 16,6 пайызын коммерциялық емес ҳуқықый формасындағы кәрханалар қурады.

Қала бойынша жәми дизимге алынған коммерциялық кәрханалар санынан 3376 бирлиги жуўапкершилиги шекленген жәмийетлери, 687 бирлиги жеке кәрханалар, 124 бирлиги шаңарақлық кәрханалар ҳәм 103 бирлиги басқа кәрханалар үлесине туўры келди.

 

Дизимге алынған коммерциялық кәрханалар-юридикалық тәреплердиң ҳуқықый формалары
      (
1январь ҳалатына, улыўма санына салыстырғанда пайыз есабында)

 

2018 жыл январь-декабрде жәми 859 кәрхана ҳәм шөлкемлер жаңадан дизимге алынған. Экономикалық хызмет түрлери бойынша жаңадан дизимге алынған кәрхана ҳәм шөлкемлердиң 193 бирлиги  (22,5 пайызы) саўда, 252 бирлик
(29,3 пайызы) қурылыс, 114 бирлик (13,3 пайызы) санаат ҳәм 50 бирлик (5,8 пайызы) жасаў ҳәм аўқатланыў бойынша хызметлер тараўларына туўры келди.

Кәрхана ҳәм шөлкемлер саны.

Кәрханалар ҳәм шөлкемлер бирден бир мәмлекетлик регистри мағлыўматлары бойынша, 2019 жылдың 1 январь жағдайына  5139 субъект – юридикалық тәреплер дизимге алынған болып, бул көрсеткиш өткен жылдың тийисли дәўирине салыстырғанда 109,8 пайызға асқан. Сондай-ақ, 2018 жыл январь-декабрь айларында жәми 859 бирлик субъект жаңадан шөлкемлестирилген ҳәмде 375 бирлик субъект сапластырылған, бул көрсеткишлер өткен жылға салыстырғанда тийисли түрде 139 ҳәм 79,4 пайызды қурады.

Қала бойынша дизимге алынған кәрхана ҳәм шөлкемлердиң 4249 бирлигин микрофирма ҳәм киши кәрханалар қурайды, олардың 4175 бирлиги (жәми дизимге алынған микрофирма ҳәм киши кәрханалардиң 98,3 пайызы) ҳәрекет етип турыпты. Сондай-ақ, 2018 жыл январь-декабрь айларында қала бойынша 752 микрофирма ҳәм киши кәрханалар жаңадан дүзилди ҳәм 339 бирлиги  сапластырылды.

 

Дизимге алынған, жаңадан дүзилген ҳәм сапластырылған киши кәрхана ҳәм микрофирмалар (фермер ҳәм дийқан хожалықларысыз, бирлик)

 

2019 жыл 1 январь жағдайына қала бойынша 22 шет ел инвестициялары киритилген кәрханалар дизимге алынған болып, олардың барлығы ҳәрекет етип турыпты.

 

Дизимгеалынған, жаңадан ашылған ҳәм сапластырылған шет ел инвестициясы қатнасындағы кәрханалар саны, бирлик

 

 

 

 

 

Нөкис қалалық статистика

бөлими баслығы                                                    А.Ибраймов