Сайтка кириу

Шаҳардаги демографик ҳолат ва бандлик

Шаҳардаги демографик ҳолат ва бандлик

 

Дастлабки маълумотларга кўра, 2018 йилнинг 1 октябр ҳолатига шаҳар доимий аҳолиси сони 313,9 минг кишини ташкил қилди ва йил бошидан 2,8 минг кишига ёки 100,9 фоизга кўпайди. 2018 йил январ-сентябрда миграция сальдоси, дастлабки маълумотларга кўра  -255 кишини ташкил қилди.

 

2018 йил январ-сентябрда аҳолининг табиий ҳаракати

 

 

 

киши

ҳар 1000 кишига

2017 й. 2018 й.1) ўсиш,
камайиш
2017 й. 2018 й.1)
Туғилганлар 3983 4208 225 17,3 18,0
Ўлганлар 1053 1038 -15 4,6 4,4
шу жумладан: бир ёшгача болалар 114 109 -5 26,5[1]) 20,42)
Табиийўсиш 2930 3170 240 12,7 13,6
Кўчиб келганлар 2379 2487 108 х х
Кўчиб кетганлар 2937 2742 -195 х х
Миграция сальдоси -228 -255 х х х
Никоҳлар 1444 1546 102 6,3 6,6
Ажралишлар 219 227 8 0,9 1,0

 

Туғилиш даражаси. 2018 йил январ-сентябрда туғилганлар сони
4208 кишини ташкил қилди ва 2017 йилнинг шу даврига (3983 киши) нисбатан 225 кишига ёки 5,6 фоизга кўпайди. Туғилиш коэффициенти мос равишда 18,0 промиллени ташкил қилди ва 2017 йилнинг шу даврига
(17,3 промилле) нисбатан 0,7 промиллега  кўпайди.

Ўлим даражаси. 2018 йилнинг январ-сентябрида ўлганлар сони 1038 кишини ташкил қилди ва 2017 йилнинг шу даврига (1053 киши) нисбатан 15 кишига кам ёки 98,6 фоизни ташкил қилди. Мос равишда ўлим коэффициенти  4,4 промиллени ташкил қилди (2017 йил январь-сентябрида – 4,6 промилле).

 

 2018 йил январ-сентябрда ўлим сабаблари бўйича ўлганлар сони  (жамига нисбатан фоиз ҳисобида)

Дастлабки маълумотларга кўра, 2018 йилнинг январ-сентябрида бир ёшга тўлмаган 109 та болалар ўлими кузатилди. Болалар ўлими коэффициенти
20,4 промиллени ташкил қилди (2017 йилнинг мос даврида 26,5 промилле).

 

2018 йил январ-сентябрда ўлим сабаблари бўйича бир
ёшгача ўлган болалар сони
(жамига нисбатан фоиз ҳисобида)

Никоҳлар ва ажралишлар. 2018 йил январ-сентябридаФҲДЁ органларида 1546 та никоҳлар ва 227 та ажралишлар рўйхатга олинди. Минг аҳолига нисбатан 6,6 та никоҳ (2017 йилнинг тегишли даврида – 6,3 та) ва 1,0 та ажралишлар (2017 йилнинг тегишли даврида – 0,9 та) тўғри келди.

Миграция. Дастлабки маълумотларга кўра, 2018 йилнинг январ-сентябр ойларида шаҳарга кўчиб келганлар сони 2487 кишини, шу давр мобайнида кўчиб кетганлар сони эса 2742 кишини ташкил қилди. Миграция қолдиғи -255 кишига (2017 йилнинг шу даврида  -558 киши) тенг бўлди.

 

2018 йил сентябр ойи учун шаҳар бўйича ҳисобланган ўртача номинал иш ҳақи 2287187,3 сўмни ташкил қилди.

2018 йил январ-сентябрда бандликка кўмаклашувчи марказига ишга жойлаштиришда ёрдам беришни сўраб, 3584 нафар фуқаро мурожаат қилди. Бандликка кўмаклашувчи марказига ишга жойлаштиришда ёрдам беришни сўраб мурожаат этган фуқароларнинг 133 нафарига (2017 йил январ-сентябр – 77 нафар) ишсизлик нафақаси ажратилган.

Бандликка кўмаклашувчи марказига мурожаат қилган фуқаролардан
2120  нафари (барча мурожаат этганларнинг 59,2 фоизи) ишга жойлаштирилди.

 

2018 йил январ-сентябр ойларида бандликка кўмаклашувчи марказларга мурожаат қилган ва ишга жойлаштирилган фуқаролар сони

 

 

 

 

Нукус шаҳар статистика

бўлими бошлиғи                                                                      А.Ибраймов

 

 

Қаладағы демографиялық жағдай ҳамде бантлик

 

Дәслепки мағлыўматларға көре, 2018 жылдың 1 октябрь ҳалатына қаланың турақлы халық саны 313,9 мың адамды қурады ҳәм жыл басында 2,8 мың адамға ямаса 100,9 пайызға көбейди. 2018 жыл январь-сентябрде миграция сальдосы, дәслепки мағлыўматларға көре – 255 адамды қурады.

2018 жыл январь-сентябрде халықтың тәбийий ҳәрекети

 

 

адам

ҳәр 1000адамға

2017 ж. 2018 ж.1) өсиў,
кемейиў
2017 ж. 2018 ж.1)
Туўылғанлар 3983 4208 225 17,3 18,0
Өлгенлер 1053 1038 -15 4,6 4,4
соннан:бир жасқа шекемги балалар 114 109 -5 26,52) 20,42)
Табийийөсиў 2930 3170 240 12,7 13,6
Көшип келгенлер 2379 2487 108 х х
Көшип кеткенлер 2937 2742 -195 х х
Миграция сальдосы -228 -255 х х х
Некеденөткенлер 1444 1546 102 6,3 6,6
Некеденажрасқанлар 219 227 8 0,9 1,0

Туўылыў дәрежеси.  2018 жыл январь-сентябрде туўылғанлар саны4208адамды қурады ҳәм 2017 жылдың усы дәўирине (3983 адам)салыстырғанда 225 ға коп ямаса 5,6  пайызды көбейди. Туўылыў коэффициенти тийисли түрде
18,0 промиллени қурады ҳәм 2017 жылдың усы дәўиринде(17,3 промилле) салыстырғанда 0,7 промиллеге кобейди.

Өлим дәрежеси. 2018 жылдың январь-сентябринде өлгенлер саны1038 адамды қурады ҳәм 2017 жылдың усы дәўирине (1053 адам) салыстырғанда15 адамға кемейди ямаса 98,6 пайызды қурады. Тийисли түрде өлим коэффициенти 4,4 промиллени қурады (2017 жыл январь-сентябринде– 4,6 промилле).

2018 жыл январь-сентябрде өлим себеплери бойынша өлгенлер саны
(жәмине салыстырганда пайыз есабында)

Дәслепки мағлыўматларға көре, 2018 жылдың январь-сентябринде бир жасқа толмаған 109 балалар өлими гүзетилди. Балалар өлими коэффициенти 20,4 промиллени курады (2017 жылдың усы дәўиринде 26,5 промилле).

2018 жыл январь-сентябрде өлим себеплери бойынша бир
жасқа шекемги өлген балалар саны
(жәмине салыстырғанда пайыз есабында)

Некеден өткенлер ҳәм ажрасыўлар. 2018 жыл январь-сентябрдеПХАЖ органларында 1546 некеден өткенлер ҳәм 227   ажырасыўлар дизимге алынды. Мың халыққа салыстырғанда 6,6 неке (2017 жылдың тийисли дәўиринде – 6,3) ҳәм 1,0 ажырасыўлар (2017 жылдың тийисли дәўиринде – 0,9) туўры келди.

Миграция. Дәслепки мағлыўматларға көре, 2018 жылдың январь-сентябрь айларында қалага көшип келгенлер саны 2487 адамды, есабат дәўиринде көшип кеткенлер саны болса 2742 адамды қурады. Миграция қалдығы -255  адамға (2017 жылдын сол дәўринде  -558 адам) тең болды.

2018 жыл сентябрь айы ушын қала бойынша есапланған орташа номинал ис ҳақы 2287187,3 сўмды қурады.

2018 жыл январь-сентябрде бәнтликке көмеклесиў орайына жумысқа жайластырыўда жәрдем бериўди сорап, 3584 пуқара  мүрәжат қылды. Бәнтликке көмеклесиў орайына жумысқа жайластырыўда  жәрдем бериўди сорап мүрәжат еткен пуқаралардан 133 адамға (2017 жыл январь-сентябрде – 77 адам) жумыссызлық напақасы ажратылған.

Бәнтликке көмеклесиў орайына мүрәжат қылған пуқаралардан
2120 адам (бәрше мүрәжат еткенлердиң 59,2 пайызы) жумысқа жайластырылды

 

 

 

Нөкис қалалық статистика

бөлими баслығы                                                                      А.Ибраймов

 

 

1)дастлабки маълумот

[1] ) 1000 туғилганларга нисбатан

1)дәслепки мағлыўмат

2)1000 туўылғанларға салыстырғанда