Сайтка кириу

Нукус шаҳридаги корхона ва ташкилотларнинг демографияси

Нукус шаҳридаги корхона ва ташкилотларнинг демографияси

 

Корхоналар ва ташкилотлар ягона давлат регистри маълумотларига кўра, шахар бўйича 2018 йилнинг 1 октябр ҳолатига рўйхатга олинган юридик шахслар сони 5030 тани ташкил қилиб, шундан 4909 таси ёки 97,6 фоизи фаолият кўрсатмоқда.

Иқтисодий фаолият турлари бўйича рўйхатга олинган корхона ва ташкилотларнинг асосий қисми қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги 120 та
(2,4 фоизи), савдо 1140 та (22,7 фоиз), саноат 437 та (8,7 фоизи) ва қурилиш соҳаларига 945 та (18,8 фоизи)га  тўғри келади.

 

2018 йилнинг 1 октябр ҳолатига иқтисодий фаолият турлари бўйича рўйхатга олинган ҳамда фаолият кўрсатаётган
корхона ва ташкилотлар сони

 

  Рўйхатга
олинганлар
Фаолият
кўрсатаётганлар
бирлик якунганисбатанфоизда бирлик якунганисбатанфоизда

       

Жами

5030 100,0 4909 100,0
шу жумладан:
қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги 120 2,4 118 2,4
саноат 437 8,7 430 8,7
қурилиш 945 18,8 931 19,0
савдо 1140 22,7 1121 22,8
ташиш ва сақлаш 342 6,8 336 6,8
яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар 373 7,4 366 7,5
ахборот ва алоқа 164 3,3 154 3,1
соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар кўрсатиш 114 2,3 114 2,3
бошқа турдаги хизматлар кўрсатиш 1395 27,7 1339 27,3

 

Рўйхатга олинган корхоналар умумий сонининг 83,2 фоизи тижорат, 16,8 фоизи нотижорат ташкилий-ҳукуқий шаклидаги корхоналарни ташкил этди.

Рўйхатга олинган корхоналарнинг умумий сонидан 3278 тасини маъсулияти чекланган жамиятлари, 698 тасини хусусий корхоналар, 110 тасини оилавий  корхоналар, 98 таси бошқа корхоналар улушига тўғри келди.

 

 

Рўйхатга олинган тижорат ташкилотлари — юридик шахслар ташкилий ҳуқуқий шакллари


      (
1 октябр ҳолатига, умумий сонига нисбатан фоиз ҳисобида)

 

2018 йил январ-сентябрда жами 649 та янги корхона ва ташкилотлар рўйхатга олинган. Иқтисодий фаолият турлари бўйича янги рўйхатга олинган корхона ва ташкилотларнинг 151 таси (23,3 фоизи) савдо, 182 таси (28,0 фоизи) қурилиш, 75 таси (11,6 фоизи) саноат ва 38 таси (5,8 фоизи) яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар соҳаларига тўғри келади.

Корхоналар ва ташкилотлар ягона давлат регистри маълумотлари бўйича, 2018 йил 1 октябр ҳолатига 5030 та субъект – юридик шахслар рўйхатга олинган бўлиб, бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 107,5 фоизга ошган. Шунингдек, 2018 йил январ-сентябр ойларида жами 649 та субъект янгидан ташкил топган ҳамда 279 та субъект тугатилган ушбу кўрсаткичлар ўтган йилга нисбатан мос равишда 128,5 ва 76,6 фоизни ташкил этди.

Шаҳар бўйича рўйхатга олинган корхона ва ташкилотларнинг 4151 тасини микрофирма ва кичик корхоналар ташкил этиб, уларнинг 4066 таси (жами рўйхатга олинган микрофирма ва кичи корхоналарнинг 97,9 фоизи) фаолият кўрсатмоқда. Шунингек, 2018 йил январ-сентябр ойларида шахар бўйича 560 та микрофирма ва кичик корхоналар янгидан ташкил этилди ва 252 таси тугатилди.

 

1 октябр ҳолатига рўйхатга олинган, янгидан ташкил этилган ва тугатилган кичик корхона ва микрофирмалар (фермер ва деҳқон хўжаликларисиз, бирлик)

 2018 йил 1 октябр ҳолатига шаҳар бўйича 21 та чет эл инвестициялари киритилган корхоналар рўйхатга олинган бўлиб, барчаси фаолият юритаяпти.

1 октябр ҳолатига рўйхатга олинган, янгидан ташкил этилган ва тугатилган чет эл инвестицияси иштирокидаги корхоналар сони, бирлик

 

 

Нукус шаҳар статистика

бўлими бошлиғи                                                                      А.Ибраймов

 

 

 

Нөкис қаласындағы кархана ҳам шөлкемлердиң демографиясы

 

Кәрханалар ҳәм шөлкемлердиң бирден-бир мәмлектлик регистри мағлыўматларына көре, қала бойынша 2018 жылдың 1 октябрь ҳалатына дизимге алынған юридикалық тәреплер саны 5030 ды қурап, соннан 4909 бирлиги ямаса 97,6 пайызы ҳәрекет етпекте.

Экономикалық хызмет түрлери бойынша дизимге алынған кәрхана ҳәм шөлкемлердиң тийкарғы бөлеги аўыл, тоғай ҳәм балық хожалығы 120 бирлик
(2,4 пайызы), саўда 1140 бирлик (22,7 пайызы), санаат 437 бирлик (8,7 пайызы) ҳәм қурылыс  945  бирлик (18,8  пайызы) тараўларына туўра келеди.

2018 жылдың 1 октябрь ҳалатына экономикалық хызмет түрлери бойынша дизимге алынған ҳәмде ҳәрекет етип турғанкәрхана ҳәм шөлкемлер саны

  Дизимгеалынғанлар Ҳәрекететиптурғанлар
бирлик Жәмигесалыстырғандапайызда бирлик Жәмигесалыстырғандапайызда

       

Жәми

5030 100,0 4909 100,0
соннан:
аўыл, тоғай ҳәм балық хожалығы 120 2,4 118 2,4
санаат 437 8,7 430 8,7
қурылыс 945 18,8 931 19,0
саўда 1140 22,7 1121 22,8
тасыў ҳәм сақлаў 342 6,8 336 6,8
жасаў ҳәм аўқатланыў бойынша хызметлер 373 7,4 366 7,5
мәлимлеме ҳәм байланыс 164 3,3 154 3,1
ден саўлықты сақлаў ҳәм социаллық хызметлер көрсетиў 114 2,3 114 2,3
басқа түрдеги хызметлер көрсетиў 1395 27,7 1339 27,3

 

Дизимге алынған кәрханалар улыўма санының 83,2 пайызын коммерциялық кәрханалар 16,8 пайызын коммерциялық емес ҳуқықый формасындағы кәрханалар қурады.

Қала бойынша жәми дизимге алынған кәрханалар санынан 3278 бирлиги жуўапкершилиги шекленген жәмийетлери, 698 бирлиги жеке кәрханалар, 110 бирлиги шаңарақлық кәрханалар ҳәм 98 бирлиги басқа кәрханалар үлесине туўры келди.

 

Дизимге алынған коммерциялық кәрханалар-юридикалық тәреплердиң ҳуқықый формалары
      (
1 октябрь ҳалатына, улыўма санына салыстырғанда пайыз есабында)

 

2018 жыл январь-сентябрде жәми 649 кәрхана ҳәм шөлкемлер жаңадан дизимге алынған. Экономикалық хызмет түрлери бойынша жаңадан дизимге алынған кәрхана ҳәм шөлкемлердиң 151 бирлиги  (23,3 пайызы) саўда, 182 бирлик (28,0 пайызы) қурылыс, 75 бирлик (11, пайызы) санаат ҳәм 38 бирлик ( 5,8 пайызы) жасаў ҳәм аўқатланыў бойынша хызметлер тараўларына туўры келди.

Кәрхана ҳәм шөлкемлер саны.

 

Кәрханалар ҳәм шөлкемлер бирден бир мәмлекетлик регистри мағлыўматлары бойынша, 2018 жылдың 1 октябрь жағдайына  5030 субъект – юридикалық тәреплер дизимге алынған болып, бул көрсеткиш өткен жылдың тийисли дәўирине салыстырғанда 107,5 пайызға асқан. Сондай-ақ, 2018 жыл январь-сентябрь айларында жәми 649 бирлик субъект жаңадан шөлкемлестирилген ҳәмде 279 бирлик субъект сапластырылған, бул көрсеткишлер өткен жылға салыстырғанда тийисли түрде 128,5 ҳәм 76,6 пайызды қурады.

Қала бойынша дизимге алынған кәрхана ҳәм шөлкемлердиң 4151 бирлигин микрофирма ҳәм киши кәрханалар қурайды, олардың 4066 бирлиги (жәми дизимге алынған микрофирма ҳәм киши кәрханалардиң 97,9 пайызы) ҳәрекет етип турыпты. Сондай-ақ, 2018 жыл январь-сентябрь айларында қала бойынша 560  микрофирма ҳәм киши кәрханалар жаңадан дүзилди ҳәм  252 бирлиги  сапластырылды.

 

Дизимге алынған, жаңадан дүзилген ҳәм сапластырылған киши кәрхана ҳәм микрофирмалар (фермер ҳәм дийқан хожалықларысыз, бирлик)

 2018 жыл 1 октябрь жағдайына қала бойынша 21 шет ел инвестициялары киритилген кәрханалар дизимге алынған болып, олардың барлығы ҳәрекет етип турыпты.

 

Дизимге алынған, жаңадан ашылған ҳәм сапластырылған шет ел инвестициясы қатнасындағы кәрханалар саны, бирлик

 

Нөкис қалалық статистика

бөлими баслығы                                                                      А.Ибраймов