Сайтка кириу

Халыққа сапалы хызмет кɵрсетиў баслы ўазыйпамыз       

                         Халыққа сапалы хызмет кɵрсетиў баслы ўазыйпамыз

                  М А К А Л А

 Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2017-жылғы 12-декабрь күнги «Халыққа мәмлекетлик хызметлер көрсетиўдиң миллий системасын түптен реформалаў ис-иләжлары ҳаққында»ғы ПФ-5278-санлы Пәрманға тийкар Өзбекстан Республикасы Әдиллик министрлиги жанында Мәмлекетлик хызметлер агентлиги шөлкемлестирилди. Агенликтиң Карақалпақстан Республикасы басқармасы 2017-жыл декабрь айынан өз жумысларын баслады. 2018-жыл 1-январь сәнесинен Исбилерменлик субъектлерине «бир айна» принципи бойынша мәмлекетлик хызметлерин көрсетиў орайлары район (қала) Мәмлекетлик хызметлер орайлары болып қайта шөлкемлестирилди. 2017-жыл 1-апрель кўнинен баслап дизимге алыў тәртип-қағыйдалары 30 минутқа шекем қысқартыў имканиятын бериўши исбилерменлик субъектлерин мәмлекетлик дизимнен өткериўдиң автоматластырылған системасы иске тўсирилди. Бул тараўды избе-излик пенен реформалаў Халыққа мәмлекетлик хызметлер көрсетиў миллий системасының сыпат жағынан жаңа дәрежеге өтиўин тәмийинлеў имканиятын береди. Мәмлекетлик хызметлерди көрсетиў тараўында олардың сыпаты, тезлиги, ашықлығы хәм пайдаланыў имканиятын тўптен асырыў арқалы «Халық мәмлекетлик мәкемелерге емес, ал мәмлекетлик мәкемелер халқымызға хызмет етиўи керек» деген идеяны сөзсиз әмелге асырлыўын тәмийинлейди. Орайлар тәрепинен тек ғана исбилерменлик субъектлерине емес, ал пуқараларымызға да мәмлекетлик хызметлердиң «бир айна» принципи  бойынша көрсетилиўине имканият жаратты.

Соның менен бирге, хәзирги ўақытта халық арасында талап жоқары болған 100 тўрден аслам мәмлекетлик хызметлер Нөкис қаласы мәмлекетлик хызметлер орайы арқалы көрсетилип келинбекте. Орай тәрепинен  мәмлекетлик хызметлер көрсетиў енгизилген кўннен баслап ўәкилликли органлар тәрепинен мәмлекетлик хызметлерди көрсетиў 8аққындағы арзаларды туўрыдан-туўры арза ийелеринен қабыл етиў қадаған етилди.

Сондай ақ, Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2018-жыл 20-апрель кўнги пуқараларды социаллық қоллап-қуўатлаў бойынша қосымша ис-иләжлар хәмде өз басымшалық пенен қурылған турақ жайларға мўлк хуқықын бериў бойынша бир мәртелик акциясын өткериў хаққында”ғы ПФ-5421-санлы Пәрманы талапларының орынланыўын тәмийинлеў мақсетинде, Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2018-жыл 21-июнь кўнги 461-санлы карары бойыша пуқаралардың өз басымшалық пенен ийелеп алынған жер участкалары яки қурыў ушын рухсатнама алмастан қурылған турақ жайларға мўлк хуқуқын бериў бойынша бир мәртелик улыўма мәмлекетлик акциясы дағазаланды.

Пәрман хәм қарардың  орынланыўы бойынша Нөкис қаласы хәкимлигиниң қарары қабыл етилип, өз басымшалық пенен қурылған көшпес мўлкке ийелик етиў хуқықын бериўши қалалық комиссия шөлкемлестирилген. Комиссияға қала хәкимлигиниң санаатты раўажландырыў, капитал қурылыс, коммуникациялар хәм коммунал хожалығы бойынша орынбасары басшылық етип, комиссия ағзалары сыпатында Нөкис қаласы жер дүзиў хәм көшпес мүлк кадастр мәмлекетлик карханасы болими, Нокис қаласы қурылыс болими, Нокис қаласы ишки ислер болими, Нокис қаласы жол хәрекети қәўипсизлиги болими, Нокис қаласы мәмлекетлик салық инспекциясы болими, Нокис қаласы Экология хәм тәбиятты қорғаў инспекциясы, Нокис қаласы мәмлекетлик санитария эпидемиология қадагалаў орайы, Нокис қаласы адиллик болими бириктирилди.

Комиссияның тийкарғы ўазыйпасы етип, бир мәртелик акция шеңберинде кошпес мүлкке қарата мүлк хуқықын белгилеү ушын келип түскен мүрәжетлерди корип шығыў хәм олардың нәтийжелери бойынша тийисли жуўмақ бериў. Комиссия ағзалары мүрәжетлерди корип шығыўда кошпес мүлк объектин орынға шыққан халда үйрениў жумысларын алып барыў белгиленген.

Пуқаралар оз басымшалық пенен қурылған турақ жайына болған мүлк хуқықын алыў ушын мүрәжет етиўшиниң шаңарақ ағзалары хаққында хәмде жер участкасына ийелик еткен мүддети, имарат қурылған ўақты бойынша озин-өзи басқарыўшы уйымнан мағлыўаматнама менен сол имараты жайласқан аймақтағы мәмлекетлик хызметлер орайлары арқалы хәм Өзбекстан Республикасы бирден бир интерактив хызметлер порталы арқалы мүрәжет етиўине болады. Мәмлекетлик хызметлер орайы арқалы мүрәжет еткенде, орай хызметкери тәрепинен мурәжет етиўши пуқараға электрон рақамлы имза ашылып, dxa.gov.uz сайты арқалы мүрәжет етиўшиниң анкетасы толтырылады хәм сол уақыттың озинде исши орган Нөкис қаласы жер дүзиў хәм көшпес мүлк кадастр мәмлекетлик карханасына жибериледи.

Бул жерде исши орган-кадастр мекемеси болып, оның ўазыйпасы төмендегише:

Исши орган мүрәжет етиўшиниң анкета хәм қосымша хүжжетлери келип тускен күннен баслап, үш ис күни ишинде өз басымша курылған кошпес мүлктиң техник планын таярлайды хәм анкетасына қосып, жоқарыдағы  комиссия ағзаларына электрон бирге ислесиў системасы арқалы жибереди. Комиссияның хәр бир ағзасы кадастрдан келген анкета хәм техник план бойынша 5 күнниң ишинде имарат жайласқан орынға барып үйренеди соң үйрениў нәтийжелери бойынша өз жуўмағын (мағлыўматнамаларын) таярлап, исши органға мәкемелер ара электрон бирге ислесиў системасы арқалы жоллайды. Исши орган үш ис күн ишинде комиссия ағзаларының  жуўмағынан келип шығып, өзбасымша қурылған турақ жайға мүлк хуқықын бериў яки бийкар етиў бойынша далалатнама расмийлестиреди хәм Комиссия тәрепинен тастыйықланады. Исши орган Комиссияның жуўмағы менен өзбасымша курылған имаратқа мүлк хуқықын бериў мүмкин деп табылған болса, бир мәртелик жыйымды төлетиў ушын электрон көрнистеги есап бети фактураны далалатнама менен қосып, мәмлекетлик хызметлер орайына жибереди.

Егер Өзбасымшалық пенен қурылған имаратқа болған мүлк хуқықын бериў мүмкин емес деп табылғанда комиссия исши органы кадастр тәрепинен рад етиў себеби көрсетилген хат таярлайды хәм акттың нусқасын қосып электрон система арқалы мәмлекетлик хызметлер орайына жибереди.

Мәмлекетлик хызметлер орайы исши органнан электрон сиситема арқалы жуўап келген күнниң өзинде мүрәжет ийесине хабарлайды хәм таяр хүжжетти мүрәжет ийесине усынады.

 

  Автор: Нөкис қаласы мәмлекетлик хызметлер орайының бас қәнигелери  Оспанова Қуралай Джумабаев Зайырбай